BUPATI BOJONEGORO
DR. Hj. ANNA MU'AWANAH. M. H.
= 1933